ایزو فوری

ایزو فوری

ایزو فوری درخواست بسیاری شرکتهاست. اکثرا شرکتها هنگامیکه میخواهند درون مناقصات شرکت کنند واحیانا ازدسته شرکتهای نوپا هستندو تازه تاسیس ومیخواهند دردرون مناقصه شرکت کنند وفرصت چندانی ندارند بهمین دلیل مجبورند متقاضی دریافت فوری باشند والبته گاها بهمین دلیل دردام افراد سودجو ممکنست بیوفتندکه گواهینامه تقلبی میدهند. چنانچه کارفرمای مناقصه گزار سختگیر باشدو سختگیرانه عمل کند دریافت گواهی ایزو فوری ممکن نیست زیراکه دراین تیپ گواهی سختگیرانه عمل میشود وبدلیل اینکه دارای اعتبار بین المللی میباشد نمیتوان آنرا فوری دریافت کرد. اینگونه گواهینامه زیر نظر IAF بعنوان یک نهاد بین المللی صادر میشودکه دارای بالاترین اعتبار جهت صادرات و مناقصات میباشد. مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح و اختصار CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار یک نهاد بالاست بانام اختصاری AB اعتبار میگیرند و فعالیت میکنند ودرراس آنها IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست. بااین تفاسیراین گواهینامه دارای قواعد و قوانین خاص خودش میباشدکه قطعا مستلزم ایجاد شرایطی میباشدکه زمان و هزینه داردو نمیتوان درحوزه فوری آنرا گرفت. البته جای نگرانی ندارد زیراکه اغلب مناقصه گزاران انقدر سختگیرانه تصمیم نمیگیرندو ازسازمان گواهینامه معتبر IAF نمیخواهند. دراینجا میتوانند ازنوع غیر IAF استفاده کنندکه مراجع بسیاری دارندو درکوتاهترین زمان و باکمترین هزینه بدست میایند.

ایزو فوری درخصوص گواهینامه غیرIAF گفتیم قابل اخذ میباشدو سوال پیش آمده اینست غیر IAF یعنی چه؟ بالا گفتیم مراجع صادر کننده ایزو CB هستندکه تحت اعتبار AB فعالیت میکنندکه ساختگی ایرانیها بوده ودرون ایران صادر میشوند وبدین نوع گواهی دراصطلاح و اختصار غیر IAF میگویندالبته درهر دو نوع نحوه دریافت و اخذ یکی میباشد ومراحل دریافت یکسانند. یعنی درخصوص هرنوع گواهی انتخاب مرجع صادر کننده ، طراحی و پیاده سازی ، ممیزی و صدور گواهینامه ایزو مراحل گرفتن ایزو هستند. تفاوت تنهادر نحوه سختگیری درخصوص پیاده سازی و ممیزی میباشدکه درنوع معتبر بین المللی دو مرحله زمان لازم داردتا انجام شود. پیاده سازی بیانگر الزامات تعریف شده مستندات هرنوع گواهی ایزو میباشد وهمینطور ممیزی طی چندین مرحله صورت میگیرد. درخصوص گواهینامه غیر آی ای اف اماکه شرکتها میتوانند پیاده سازی راهر زمان دوست داشتندو شرایطش راداشتند اقدام کنندبه پیاده سازی وبه اختیار خودسازمان میباشدکه بخواهد اینکار رابکند ویا خیر وهمچنین ممیزی طی یکی دو مرحله صوری صورت میگیرد. دراین تیپ باتوجه بدین گفته ها براحتی و آسانی میتوان ایزو گرفت وفورا بدین گواهینامه رسید.

ایزو فوری درخصوص انواع گواهی نامه ایزو متقاضی دارداما درخصوص ایزو عمومی امکان دریافت اینچنین گواهینامه راحتتر میباشد والبته متقاضیان گواهی ایزو فوری نیزاغلب متقاضی دریافت فوری ایزو 9001, ایزو 14001, ایزو 45001,HSE وهمچنین IMS میباشند.

گواهی ایزو فوری شرکتها راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی اینگونه گواهینامه هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه بصورت ۲۴ ساعته خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.